Public relation

Články
Konference
Semináře

Odborné sympozium Trend druhé šance v insolvenci

JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M., MBA se zúčastnil odborného sympozia: Trend druhé šance v insolvenci, které se konalo dne 25. 9. 2018 v Praze pod záštitou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci projektu Pražský právnický podzim 2018.
 

Měna, daně a další finančněprávní instituty v roce 100. výročí vzniku Československa

JUDr. Lukáš Zrůst, BA (Hons), LL.M.,MBA se zúčastní a se svým příspěvkem vystoupí na mezinárodní vědecké konferenci s názvem Měna, daně a další finančněprávní instituty v roce 100. výročí vzniku Československa, kterou pořádá Katedra finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Insolvence 2017: Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata

Konference Insolvence 2017

Konference Insolvence 2016

Insolvence 2016: 10 let od vyhlášení Insolvenčního zákona přínosy a zklamání

Selhání finanční instituce

JUDr. Lukáš Zrůst, BA (HONS), LL.M., MBA. společně s JUDr. Reném Kurkou přednášel na semináři "Selhání finanční instituce".

Oddlužení fyzických osob – rizika a příležitosti insolvenčního zákona

Vyhláška o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce; Odměna insolvenčního správce v oddlužení

Význam času v právu – počítání času, promlčení a zánik práva

Praktické zkušenosti s aplikací novely insolvenčního zákona

GDPR a insolvenční řízení

Sepisování návrhů na povolení oddlužení

Podílové spoluvlastnictví

Aktuální výkladové otázky insolvenčního práva, zejména oddlužení

Exekuce a insolvence

Příprava návrhů na povolení oddlužení

Vypořádání společného jmění manželů

Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (zákon č. 374/2015 Sb.), nucený odchod z finančního trhu, insolvence-zvláštní režim při úpadku finančních institucí

První zkušenosti Krajského soudu v Brně s novelou insolvenčního zákona

Insolvenční minimum s Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem - Téma: Insolvenční minimum pro advokáty a koncipienty

Novela insolvenčního zákona - Téma: Novela právních předpisů v oblasti insolvence 2017

Novela IZ a praktické zkušenosti z její aplikace

Vybrané kapitoly z obchodního práva

Oddlužení ve světle novely insolvenčního zákona

Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením po novele – praktické postupy insolvenčního správce

Insolvence z účetního a daňového pohledu

Insolvence z účetního a daňového pohledu

Aktuální otázky insolvenčního řízení po novele

Novela IZ a praktické zkušenosti z její aplikace

Co může, co musí a co nesmí radit advokát klientovi v úpadku?

Vypořádání společného jmění manželů, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Institut náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech, vazby na poslední změny insolvenčního zákona, aktuální insolvenční a konkursní judikatura

Insolvenční řízení po novele účinné od 1. 7. 2017

Insolvence ve středoevropském prostoru

Příprava na zvláštní zkoušky - Řízení a financování podniku

Aktuální otázky činnosti IS, aktuální otázky nejen oddlužení, novela se zaměřením na praktické činnosti IS, novela Nařízení EU 1346/2000, vybrané otázky

Odměny insolvenčních správců, oddlužení podnikatelů, mezera krytí, negativní domněnka úpadku, ekonomický obsah definice korporátního úpadku, dohled nad insolvenčními správci

Finanční instituce a jejich úpadek, ČNB – role a nástroje, zákon o ozdravných postupech

Novela zákoníku práce

Spor o úpadek dlužníka, první fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Reorganizace v roce 2017 - vliv ČR a EU

Majetková podstata, aktuální otázky insolvenčního řízení, vybrané otázky novely insolvenčního zákona

Novela insolvenčního zákona - oddlužení v roce 2017, akreditace pro poskytování služeb v oddlužení a dohled MSp, dohled nad insolvenčními správci, nové postupy insolvenčního soudu

Novela insolvenčního zákona - vybrané otázky

Režim pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením, aktuální otázky insolvenčního řízení

Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu, režim subjektů finančního trhu po zániku jejich povolení k činnosti

Aktuální otázky insolvenčního řízení a praxe Krajského soudu v Brně

Vybrané otázky vypořádání společného jmění manželů v novém občanském zákoníku