Věřitelé

Věřitelé mají zásadní vliv na průběh insolvenčního řízení, insolvenční zákon jim umožňuje ovlivnit způsob řešení úpadku dlužníka. Věřitelé zejména schvalují návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem, rozhodují o přijetí reorganizačního plánu a náleží jim též volba způsobu oddlužení.

Věřitelé svá práva mohou uplatnit prostřednictvím věřitelského výboru, jehož členové jsou voleni na schůzi věřitelů. Věřitelský výbor chrání společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním správcem přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení. Společně s insolvenčním soudem dohlíží na činnost insolvenčního správce a je oprávněn podávat insolvenčnímu soudu návrhy týkající se průběhu insolvenčního řízení, přísluší mu rovněž schvalování způsobu zpeněžení nezajištěného majetku. Ve věřitelském výboru mají být zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé. Namísto věřitelského výboru může schůze věřitelů zvolit zástupce věřitelů.

Insolvenční správce se snaží insolvenční řízení vést tak, aby byl dosažen jeho základní cíl, jímž je maximální uspokojení pohledávek věřitelů při současném zachování práv dlužníka.

Za účelem zajištění řádného průběhu insolvenčního řízení žádáme věřitele, aby do přihlášky pohledávky uváděli svá bankovní spojení včetně symbolů identifikujících platbu. Z technických důvodů nejsme schopni zasílat platby na pohledávky zahrnuté v jedné přihlášce pohledávky na více bankovních účtů či pod více identifikačními symboly.

Jakákoli podání týkající se přihlášek pohledávek (přihlášky, jejich opravy, doplnění apod.) je nutno vždy zasílat přímo insolvenčnímu soudu.

Pokyny směřující ke správě a zpeněžení zajištěného majetku zasílejte výhradně poštou v listinné podobě na adresu sídla insolvenčního správce, případně elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem do naší datové schránky. Zejména pokyny týkající se nemovitého majetku nemůžeme z důvodu požadavku katastrálních úřadů při vkladu vlastnického práva akceptovat v jiné formě (např. jako text e-mailu). Zajištěný věřitel má právo udělit insolvenčnímu správci pokyn týkající se způsobu zpeněžení majetku, nemůžeme akceptovat pokyny, ve kterých je nám uloženo prodat majetek konkrétní osobě za konkrétně stanovenou kupní cenu.